วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หลักการทั่วไปก่อนการทำหัตถการ

หลักการทั่วไปก่อนการทำหัตถการ

ต้องทำการประเมิน 3 ขั้นตอน
 1. Pre-Procedure Verification
  • ทบทวนประวัติ ตรวจร่างกาย preanesthesia assessment
  • ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและทางรังสีวิทยา
  • หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ป่วยที่ได้รับการบอกกล่าว (Informed consent) ภายหลังแพทย์ได้บอกข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจแล้วได้แก่ วิธีการ ประโยชน์และโทษในการทำหรือไม่ทำ ความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน ทางเลือกอื่นๆ เป็นต้น
  • เตรียมคน เตรียมอุปกรณ์ และเตรียมยาที่ต้องใช้
 2. Mark Procedure site
  • ควรมีการ mark site ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่จะทำหัตถการ ในขณะที่ผู้ป่วยยังรู้สึกตัวอยู่
 3. Time outขานสอบทวนข้อมูลก่อนลงมีด ได้แก่
  • ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด
  • ชื่อหัตถการ ข้างที่จะทำ
  • หนังสือ informed consent
  • ท่าในการทำหัตถการ
  • การให้ ATB และ fluids ตามที่กำหนดไว้
  • Safety precaution